Do czego służą gminom plany gospodarki niskoemisyjnej i czy konieczne jest ich posiadanie?

Może zrodzić się pytanie, po co tworzyć nowy dokument strategiczny w gminie? Otóż, odpowiedź jest w gruncie rzeczy dość prosta, dokument ten jest konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Jednym z nadrzędnych celów tematycznych polityki spójności w latach 2014-2020 jest właśnie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach naszego państwa, a do tego gminie potrzebny jest właśnie ten dokument.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować po to, żeby jedynie fizycznie istniał gdyż takie są wymogi

Autor zdjęcia: Heisenberg Media

Dokonując interpretacji zapisów projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, należy stwierdzić, że dla działań realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych realizujących cele tematyczne ochrony klimatu, podstawę wsparcia będą stanowiły dokumenty strategiczne miast, które muszą spełniać wymogi strategii niskoemisyjnych. Zatem reasumując, aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania między innymi w zakresie:

  • termomodernizacji budynków,
  • transportu publicznego
  • czy też wdrażania odnawialnych źródeł energii,
  • musi posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej.

Uzyskanie dofinansowania dla gmin

Założone jest, że projekty będą wybierane na podstawie kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym. Czyli odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowiskowym ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się o uzyskanie dofinansowania przez gminę. Plan gospodarki niskoemisyjnej może być również dokumentem pomocnym w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł takich jak:

  • funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  • Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020.

Dokument o znaczeniu strategicznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować po to, żeby jedynie fizycznie istniał gdyż takie są wymogi (więcej w temacie na stronie: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Tak naprawdę jest to bowiem jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższej perspektywie czasowej, przynajmniej w horyzoncie czasowym 5 lat. Ma to znaczenie szczególne w kontekście wykorzystania funduszy unijnych możliwych do pozyskania przez gminy w latach 2014-2020.