Wyznaczanie wskaźnika efektywności kosztowej w studium wykonalności projektu

Efektywność kosztową inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, można wyznaczyć przy pomocą średniorocznego parametru kosztu jednostkowego. Wskaźnik ten pozwala na wybór najtańszych dla całego społeczeństwa opcji realizacji założonych celów planowanej inwestycji.

Wskaźnik efektywności kosztowej

Efektywność kosztową inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, można wyznaczyć przy pomocą średniorocznego parametru kosztu jednostkowegoWskaźnik efektywności kosztowej jest to iloraz średniorocznej miary rezultatu i średniorocznego kosztu danego przedsięwzięcia. Średnioroczna miara rezultatu, który osiągnięty zostanie po realizacji całego przedsięwzięcia określona jest, jako:

Miara rezultatu = łączna planowana ilość użytkowników *n + liczba nowych użytkowników*m
gdzie:
n, m – wagi wskaźników

Liczba nowych użytkowników jest tożsama ze wzrostem ilości użytkowników wywołanym oddziaływaniem danej inwestycji na społeczeństwo. Liczba dotychczasowych użytkowników powinna zostać wyznaczona na podstawie danych pochodzących z ostatniego pełnego roku przed rozpoczęciem analizowanej inwestycji. Liczbę nowych należy użytkowników określa się, jako średnią z pięciu lat po czasie zakończenia danego projektu. Średnioroczny koszt jest wartością, w skład, której wchodzą roczne koszty operacyjne po czasie realizacji projektu, wraz z amortyzacją. Roczne koszty operacyjne, inaczej nazywane kosztami eksploatacyjnymi, są kosztami generowanymi w wyniku realizacji projektu w okresie rocznym. Jest to, zatem zmiana kosztów wywołana realizacją danego projektu, wraz z ujęciem amortyzacji. Amortyzacja stanowi z kolei odzwierciedlenie poniesionych nakładów inwestycyjnych. Koszt średnioroczny stanowi natomiast iloraz sumy kosztów rocznych w okresie analizy i okresu przeprowadzenia samej analizy.

Jakościowe i ilościowe skutki realizacji projektu

Sporządzając studium wykonalności, należy dobrze oszacować także jakościowe i ilościowe skutki realizacji danego przedsięwzięcia (więcej; http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_ryzykiem_projektowym). W studium powinno się, zatem:

  • wymienić i opisać szczegółowo wszystkie istotne skutki oddziaływania projektu w ujęciu środowiskowym, ekonomicznym i społecznym, w tym zarówno rezultaty, jak i oddziaływania projektu,
  • przypisać im ściśle przyporządkowane wartości, lecz nie koniecznie wyrażone w wartości pieniądza. Można zastosować, bowiem dowolną jednostkę, która będzie wartościowała dane zjawisko. Spełnione musi być tu jednak założenie, że głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność wyrażanego efektu środowiskowego, ekonomicznego i społecznego,
  • uzasadnić przedstawione korzyści,
  • uzasadnić metodologię przyjętych szacunków,
  • wykazać związki przyczynowo-skutkowe, wynikające z osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań projektu.